Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29.07. br. mogą Państwo złożyć w naszym Banku wniosek o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego „Wakacje kredytowe”. W ramach uprawnienia ustawowego można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023. Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

 • Spłatę kredytu możecie Państwo zawiesić:

  1. w okresie od 01.08 do 30.09.2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy
  2. w okresie od 01.10 do 31.12.2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy
  3. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

 

 • Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:

  1. umowa kredytu została zawarta przed 1.07.2022 r.
  2. okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

 

 • Możliwe jest złożenie jednego wniosku o wakacje kredytowe ze wskazaniem wszystkich przysługujących do zawieszenia rat lub składanie wniosków wielokrotnie z uwzględnieniem terminów wskazanych powyżej.

 • Z dniem doręczenia wniosku spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany, z zastrzeżeniem, że złożony i przyjęty został on najpóźniej w dniu płatności raty kredytu.

 • Dla ważności wniosku w przypadku kredytu udzielonego dla więcej niż jednego konsumenta wymagane jest złożenie podpisu przez wszystkich współkredytobiorców.

 • Wniosek może być złożony:

  1. w postaci papierowej osobiście w placówce Banku, w godzinach działania placówki;
  2. w postaci papierowej przesyłając go na adres placówki Banku za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet (załączając skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku w zakładce „kontakt”) – w dni robocze, od godziny 8:00 do 16:00;
  4. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w dni robocze, od godziny 8:00 do 16:00;

Wnioski złożone poza wskazanymi godzinami, traktuje się jako złożone w następnym dniu roboczym.

WAKACJE KREDYTOWE - WNIOSEK do pobrania

 • Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest okresem kredytowania, co oznacza, że w okresie zawieszenia spłaty kredytu Bank nie realizuje dyspozycji kredytobiorcy związanych z umową kredytu, którego spłata została zawieszona, m. in. nie są realizowane wcześniejsze spłaty, nie są wypłacane kolejne transze kredytu, nie są wydawane zaświadczenia / opinie bankowe.

 • Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

 • W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

 • Za okres zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne, niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytu.

 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisywania aneksu.

 

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA O RYZYKACH

 

 1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.

 2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

 3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

 

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom
w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

 

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

 

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z: