Skip to main content
  • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Informacja dla posiadacza rachunku bankowego/terminowej lokaty oszczędnościowej otwartych przed 1 lipca 2016r.

W związku z wejściem w życie 1 lipca 2016r. Ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, informujemy Państwa o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku śmierci posiadacza rachunku, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w dyspozycji o przysługującym im prawie do środków.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje oraz druk Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do pobrania.

1) Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach informuje, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może zlecić Bankowi na podstawie złożonej pisemnej „Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci” dokonanie po swojej śmierci wypłaty z posiadanych rachunków bankowych określonej kwoty wskazanym przez siebie osobom:

  •  małżonkowi
  •  wstępnym
  •  zstępnym
  •  rodzeństwu

2) Kwota wypłaty, o której mowa powyżej, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3) Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4) Jeżeli posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust.2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5) Kwota wypłacona zgodnie z ust.1. nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6) Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza rachunku.

7) Zapisy powyższe nie dotyczą rachunków wspólnych, dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Znajdziesz nas też tutaj