Skip to main content
 • Płatności Split Payment - rachunki VAT

Płatności Split Payment

 • Na gruncie ustawy o VAT Twoja firma może być podmiotem podlegającym mechanizmowi podzielonej płatności (split payment) w niektórych transakcjach.

  To mechanizm polegający na rozdzieleniu kwoty netto i VAT z faktury i przekazywaniu ich na odrębne konta.

  W Śląskim Banku Spółdzielczym "Silesia" w Katowicach automatycznie otwieramy jeden Rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy czy podmiotu, który posiada u nas rachunek rozliczeniowy w PLN, nawet jeśli nie rozlicza on podatku VAT.

  Dlaczego Warto?

  • Otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych

  • Bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem BPS

  • Bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku

  • Rachunek w PLN

  Skąd wynika obowiązek posiadania Rachunku VAT?

  Obowiązek istnieje od dnia 1 lipca 2018 r., gdy zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

  Link do ustawy

  Jak mogę realizować przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności?

  • Przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
   • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
   • numeru NIP kontrahenta
   • kwoty brutto faktury
   • kwoty VAT
  • Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
  • Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

  Więcej informacji o rachunku VAT i split payment do pobrania

  Czy muszę mieć rachunek VAT do każdego konta rozliczeniowego?

  Na wniosek firmy posiadającej więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

  Dysponowanie środkami na rachunku VAT ograniczone zostaje do możliwości wykonania:

  1. przelewu odpowiadającego kwocie VAT do dostawców Klienta,
  2. przelewu pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
  3. zapłaty VAT do Urzędu Skarbowego,
  4. wypłaty środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.
 • Dział 1. RACHUNEK VAT

  Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

  Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl.

  Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

  Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

  Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

  Nie, Bank zgodnie z Ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast Klient chcący posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

  Czy otwarcie rachunku VAT, będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

  Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.

  Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

  Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

  Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

  Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

  Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

  Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał opłat.

  Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

  Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

  Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

  Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

  Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

  Nie. Klient nie będzie miał możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

  Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

  Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do Urzędu Skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, Bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

  Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

  Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

  Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

  Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

  Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r. ?

  Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

  Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

  Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy - wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

  Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

  Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenie dodatkowego dowolnego opisu płatności.

  Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

  Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

  Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

  Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

  Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

  Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

  Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

  Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

  Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

  W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

  • zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności
  • zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego
  • realizacja decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta
  • zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności)
  • przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku
  • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.
  W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

  • zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT
  • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku
  • uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
  • zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

  Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

  Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

  Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

  Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

  Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

  TAK.

  Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

  Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

  Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

  Tak.

  Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

  Nie, z zastrzeżeniem, że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

 • Pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT można zapłacić między innymi za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności lub podatek VAT do urzędu skarbowego.

  Mechanizm podzielonej płatności jest następujący:

  • W przelewie wskazujemy NRB rachunku firmowego
  • Kwota netto przelewu zostanie pobrana z rachunku firmowego przedsiębiorcy
  • Kwota VAT zostanie pobrana z powiązanego rachunku VAT
  • Jeżeli zgromadzona na rachunku VAT kwota będzie za niska (możliwy jest stan zerowy), do realizacji przelewu zostanie ona uzupełniona z powiązanego rachunku firmowego

  Prosimy pamiętać, że jednym przelewem Split Payment można zapłacić tylko jedną fakturę lub jej część!

  Jak wypełnić papierową wersję przelewu oraz jak zrealizować przelew w bankowości elektronicznej znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Znajdziesz nas też tutaj