Skip to main content
 • O Banku

O Banku

 • "Aby jak najlepiej służyć społeczeństwu naszego regionu"

 • Powstanie i rozwój Banku Ludowego w Katowicach

  Powszechnie uważa się, że pierwszą polską spółką kredytową było Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania zorganizowane według zasad spółdzielczych i utworzone w stolicy Wielkopolski w 1861r. z inicjatywy Hipolita Cegielskiego i Mieczysława Łysakowskiego. Spółdzielnia  została zorganizowana według zasad Hermana Schulzego przewidując solidarną odpowiedzialność wszystkich członków.

  IMG 20180719 094705002

  W 1881r. Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania przekształciło się w Bank Przemysłowy; na bazie tego banku powstały następnie spółdzielnie kredytowe. W miejsce przekształconego „Towarzystwa” powstaje Związek Spółek Gospodarczych i Zarobkowych na Wielkie Księstwo i Prusy. Organizacja ta skupiała spółki kredytowe, była tez członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.
  Szerszy rozwój spółdzielczości rolniczej na Śląsku nastąpił w latach dziewięćdziesiątych XIX i na początku XX wieku. Zakładano wówczas przede wszystkim spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe, dzięki którym zwiększyły się możliwości finansowe – zwłaszcza właścicieli drobnych i średnich gospodarstw chłopskich.  Spółdzielczość bankowa podczas zaborów stała się szkołą gospodarki, przezorności i oszczędności. W spółdzielniach kształciły się kadry społeczno – ekonomiczne i tworzyła się przodująca grupa dobrych gospodarzy.

  Twórcą polskiej spółdzielczości kredytowej na Górnym Śląsku był Juliusz Szaflik, który przy pomocy M. Łysakowskiego i F. Rakowicza – zasłużonych działaczy spółdzielczych z Wielkopolski – założył „Towarzystwo pożyczkowe dla Zawadzkiego”. Kontynuatorem i organizatorem form spółdzielczych był również Karol Miarka, pod jego nadzorem w oparciu o wzorce spółek kredytowych Raiffeisena powstają banki ludowe, najpierw w Bytomiu, a w 1898r. w Katowicach.


  Z oryginalnego Rejestru Spółdzielni, który znajduje się w Archiwum Sądowym w Katowicach dowiadujemy się, że w dniu 27 lutego 1898r. Królewski Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował Bank Ludowy w Katowicach. Podmiotem działalności firmy jest prowadzenie operacji bankowych w celu udzielania kredytów członkom. Na członków pierwszego Zarządu zostali wybrani: Jan Skiba, Jan Zajonc, Wieczysław Szyperski – dyrektor banku.fotobank1948

  Materiały zebrane z ogłoszeń w prasie lokalnej obrazują działalność banków ludowych na Górnym Śląsku od czasu powstania do lat trzydziestych. W gazecie polskiej „Katolik” zamieszczały ogłoszenia Banki Ludowe z Bytomia, Katowic, Królewskiej Huty, Rybnika i Tarnowskich Gór. Zaś „Gazeta Ludowa” drukowała bilanse i ogłoszenia Banków Ludowych z Gliwic, Koźla i Raciborza.
  Ludność polska z Górnego Śląska pragnąc uniezależnić się od instytucji niemieckich licznie zapisywała się na członków banków ludowych skąd otrzymywała oczekiwaną pomoc kredytową. Cechą charakterystyczna polskich spółdzielni było to, że starały się przyciągając kapitały obce przede wszystkim w postaci depozytów, natomiast same rzadko zaciągały pożyczki. Spółdzielnie śląskie przyjmowały wkłady oszczędnościowe od wszystkich warstw społecznych. Działalność w zakresie gromadzenia wkładów oszczędnościowych w przeciwieństwie do czynności pożyczkowych nie była ograniczona członkostwem. Głównym celem spółdzielni polskich było zwalczanie lichwy i wyzysku oraz służenie członkom tanim i dogodnym kredytem.


  Pierwsze polskie spółdzielnie kredytowe, a w tym i Banki Ludowe, podlegały przepisom pruskiej ustawy o stowarzyszeniach z lipca 1868r. Zasadnicze zmiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po roku 1944 spowodowały potrzebę reorganizacji form i celów działania w spółdzielczości. W okresie przedwojennym spółdzielczość bankowa pracowała w warunkach gospodarki kapitalistycznej.


  fotoban1961Po wojnie od pierwszych dni musiała włączyć się w zachodzące zmiany polityczne i gospodarcze, musiała stać się częścią socjalistycznego aparatu bankowego obsługującego gospodarkę uspołecznioną. Etapy zmian spółdzielczości bankowej w Polsce określają akty normatywne uchwalane przez Sejm w różnych okresach czasu, reprezentując zmienność kierunków polityki rolnej.

  W latach siedemdziesiątych dla polepszenia obsługi klientów rozwijano sieć oddziałów oraz filii banku..


  W 2010 roku, dla  podkreślenia lokalnej pozycji Bank Spółdzielczy w Katowicach zmienił nazwę na Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach, w skrócie Silesia Bank. Przymiotnik "Śląski" w naszej nazwie nie jest przypadkowy. Uważamy, że bank spółdzielczy powinien być bankiem lokalnym lub regionalnym, realizującym nie tylko cele ekonomiczne, ale również misję służenia lokalnej społeczności.


  Nasz charakter spółdzielczy nie ogranicza się do kwestii ekonomicznych i prawnych. Uczestniczymy w działaniach charytatywnych, społecznych i kulturalnych. Tę działalność realizujemy poprzez powołaną przez bank fundację "Silesia Hominibus", czyli "Śląsk ludziom" - jedyną fundację o takim charakterze powołaną przez bank spółdzielczy w Polsce.


  Obecnie Silesia Bank jest najmocniejszym kapitałowo bankiem spółdzielczym na Śląsku. Obsługujemy klientów w sieci 12 placówek. Jesteśmy bankiem nowoczesnym jeśli chodzi o produkty, ale jednocześnie konserwatywnym i odpowiedzialnym. Mamy świadomość, że sukces banku lokalnego związany jest z uczciwym i partnerskim traktowaniem zarówno pracowników, jak i przede wszystkim naszych klientów.

 • Zarząd Banku

  Józef Myrczek - Prezes Zarządu
  Jolanta Godyń - Zastępca Prezesa Zarządu
  Justyna Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu
  Anna Dubiańska - Członek Zarządu - Główny Księgowy

  Rada Nadzorcza

  Andrzej Siekanowicz  -  Przewodniczący
  Henryk Setnik  -  Zastępca Przewodniczącego
  Halina Czembor -  Sekretarz
  Paweł Buchta  -  Członek Rady
  Grzegorz Gędoś    - Członek Rady
  Małgorzata Janusz  -  Członek Rady
  Marek Matuszak  -  Członek Rady
  Kazimierz Szabla  -  Członek Rady
  Jacek Rachel  -  Członek Rady
  Piotr Tworek - Członek Rady
  Stanisława Zadora - Członek Rady
  Wykaz osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku.
 • Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach

  40-064 Katowice, ul. Kopernika 5

  Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, KRS: 0000069956,

  NIP: 634-012-55-31, REGON: 000496580

  www.silesiabank.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 32 358 97 00

  Kod BIC (SWIFT)  POLUPLPR

  1. Członkiem banku może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba prawa.
  2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest wypełnienie formularza „Deklaracji przystąpienia do Śląskiego Banku Spółdzielczego "SILESIA" w Katowicach” i zadeklarowania co najmniej 1 udziału.
  3. O przyjęcie w poczet członków decyduje Zarząd Banku, w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
  4. Członkowie są zobowiązani do wniesienia wpisowego (50,00 zł) i  zadeklarowanych udziałów (wartość jednego udziału wynosi 100,00 zł).
  5. Jeden członek Banku może posiadać maksymalnie 100 udziałów.
  6. Szczegółowe prawa i obowiązki Członka Banku zawarte są w Statucie Banku oraz  "Informacji dla Członków Banku Spółdzielczego" dostępnych na stronie internetowej Banku.
  7. Kandydatów na Członków Banku zapraszamy na spotkanie z Zarządem w celu omówienia spraw związanych z członkostwem oraz możliwością uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
 • INFORMACJA DLA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
  (PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA)

  1. Zagadnienia wprowadzające

  Bank Spółdzielczy posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej: u.f.b.s.), ustawy Prawo bankowe (dalej: pr. bank.) i ustawy Prawo spółdzielcze (dalej: pr. spółdz.). Zgodnie z art. 1 § 1. pr. spółdz. Bank Spółdzielczy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

  Ze stosunkiem członkostwa w Banku Spółdzielczym wiążą się określone prawa i obowiązki. Zasadniczo wynikają one z przepisów pr. spółdz., a także z postanowień statutu Banku Spółdzielczego. Z członkostwem w Banku Spółdzielczym wiążą się określone uprawnienia, takie jak możliwość decydowania o przyszłości i kierunku działania Banku Spółdzielczego poprzez podejmowanie decyzji w ramach Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ oraz Zebrania Grup Członkowskich, ale także obowiązki, jak uczestnictwo w pokrywaniu ewentualnych strat Banku Spółdzielczego do wysokości udziałów zadeklarowanych przez członka.

  2. Członkostwo w Banku Spółdzielczym

  Zgodnie z przepisami pr. spółdz. warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja, podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego, powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,  a w przypadku, gdy przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów (art. 16 § 1. pr. spółdz.).

  O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji (art. 17 § 2. i § 3. pr. spółdz.). O podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwały odmawiającej przyjęcia, składający deklarację jest powiadamiany pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia zawiera uzasadnienie. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna (art. 17 § 3. i § 4. pr. spółdz.).

  3. Uprawnienia członka Banku Spółdzielczego

  Członkowie Banku Spółdzielczego mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku Spółdzielczego członek ma prawo:

  1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
  2. wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  3. otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  4. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  5. przeglądać rejestr członków,
  6. oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

  Wyróżnić należy także uprawnienia majątkowe członka Banku Spółdzielczego takie jak:

  1. prawo do żądania zwrotu wpłat dokonanych na udziały –uprawnienie to aktualizuje się co do udziałów obowiązkowych dopiero po ustaniu członkostwa w Banku Spółdzielczym (art. 10b u.f.b.s.), z kolei co do udziałów nadobowiązkowych powyższa reguła nie znajduje zastosowania. Sposób i termin zwrotu wpłat na udziały określony został w statucie Banku Spółdzielczego. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 10c ust. 1 u.f.b.s., na podstawie statutu Banku Spółdzielczego, Zarząd Banku Spółdzielczego jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały;
  2. prawo do złożenia dyspozycji na wypadek śmierci – członek może w deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu wskazać osobę, której po jego śmierci Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego (art. 10d ust. 3 u.f.b.s.);
  3. prawo do udziału w nadwyżce bilansowej – nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku Spółdzielczego, pomniejszony o należny podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych. Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, w sytuacji, gdy fundusz ten nie osiągnął wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych (art. 77 § 1 pr. spółdz. i art. 76 pr. spółdz.). Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu na zwiększenie funduszu zasobowego przeznacza się:
   1. na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku Spółdzielczego,
   2. do podziału między członków Banku Spółdzielczego w formie oprocentowania udziałów; oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym za dany rok obrotowy; stopę oprocentowania uchwala Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. W podziale uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów),
   3. na inne cele.

   Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków Banku Spółdzielczego określone zostały w statucie. Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej przedawniają się z upływem trzech lat (art. 29 § 1 pr. spółdz.);

  4. prawo do udziału w majątku Banku Spółdzielczego pozostałego po jego likwidacji – postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku Spółdzielczego odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w pr. bank., w pr. spółdz. oraz innych ustawach. Jeżeli zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia Banku Spółdzielczego w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów (art. 125 § 5a pr. spółdz.).

  Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków Banku Spółdzielczego określone zostały w statucie. Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej przedawniają się z upływem trzech lat (art. 29 § 1 pr. spółdz.);

  4. Obowiązki członka Banku Spółdzielczego

  W zakresie obowiązków członka Banku Spółdzielczego należy wskazać, że członek Banku Spółdzielczego zobowiązany jest:

  1. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  2. troszczyć się o dobro i rozwój Banku Spółdzielczego, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku Spółdzielczego oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  3. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których został wybrany,
  4. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych
   w deklaracji.

  Obok powyższych obowiązków o charakterze ogólnym można również wyróżnić obowiązki o charakterze majątkowym, takie jak:

  1. obowiązek wniesienia wpisowego– obowiązek ten wynika bezpośrednio z brzmienia art. 19 § 1 pr. spółdz. Statut Banku Spółdzielczego określa wysokość wpisowego  i termin jego wniesienia. Nie wniesienie wpisowego w terminie uprawnia Bank Spółdzielczy do żądania odsetek za czas opóźnienia, stosownie do postanowień art. 481 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. Brak wniesienia wpisowego w terminie wskazanym w statucie Banku Spółdzielczego może stanowić podstawę do pozbawienia członka Banku Spółdzielczego statusu „członka” w drodze powzięcia uchwały o wykluczeniu z Banku Spółdzielczego (art. 24 § 2 pr. spółdz.). Wpisowe nie podlega zwrotowi
   w razie ustania członkostwa;
  2. obowiązek wniesienia wpłat na udziały – obowiązek ten wynika bezpośrednio z  art. 19 § 1 pr. spółdz. Co więcej, zgodnie z art. 10 ust. 1 u.f.b.s. każdy członek Banku Spółdzielczego obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalna wysokość udziału członkowskiego, a także minimalna ilość udziałów obowiązkowych, sposób oraz termin ich wniesienia określone zostały w statucie Banku Spółdzielczego;
  3. obowiązek wniesienia niewpłaconej części udziału – jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały
   w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów (art. 77 § 3 pr. spółdz.). Po ogłoszeniu upadłości Banku Spółdzielczego, na żądanie syndyka, zgodnie z art. 135 pr. spółdz., członkowie Banku Spółdzielczego niezwłocznie uiszczają niewpłaconą dotychczas część udziału;
  4. uczestnictwo w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów  zgodnie z art. 19 § 2. pr. spółdz., a także zgodnie z postanowieniami Statutu Banku Spółdzielczego, członek Banku Spółdzielczego uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów. Co więcej, zgodnie z art. 28 pr. spółdz., w razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku Spółdzielczego obowiązany jest on wobec Banku Spółdzielczego do uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.
   Z kolei na podstawie  art. 19 § 3. pr. spółdz. członkowie Banku Spółdzielczego nie odpowiadają wobec wierzycieli Banku Spółdzielczego za jego zobowiązania. Niemniej jednak środki pieniężne ulokowane przez członka Banku Spółdzielczego w udziałach w Banku Spółdzielczym nie są chronione w ramach systemu gwarantowania depozytów bankowych.
  Opracował: Wydział Zrzeszenia
  w Departamencie Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych
  Banku BPS S.A.
  Zatwierdził: Wydział Prawny
  w Departamencie Prawnym i Kadr
  Banku BPS S.A.

  Sporządzono na dzień: 28.04.2021 r.

Znajdziesz nas też tutaj