Skip to main content
 • 800+, 300+, "żłobkowe"

PROGRAM RODZINA 800+ DOBRY START (300+) DOFINANSOWANIE "ŻŁOBKOWE"

 • Już od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+) będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy od aktywności zawodowej rodziców.

  Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała złożenia dodatkowych wniosków ani wydania decyzji .

  Od początku funkcjonowania programu Rodzina 500+ do listopada 2023, świadczenie zostało przekazane niemal 7 mln dzieci, a rodziny otrzymały wsparcie w wysokości blisko 255 mld zł.

  Świadczenie wychowawcze  przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia przez dziecko:

   • matce lub ojcu;
   • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);
    - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
   • opiekunowi prawnemu dziecka;
   • rodzinie zastępczej;
   • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;
   • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca danego roku, wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną

  Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

 • Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Wnioski  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną.   

  Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

  Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

  Informacje o programie "Dobry Start" dostępne są na są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Pytania i odpowiedzi dot. rządowego programu Dobry Start.

 • Od 1 kwietnia 2022 r. możesz złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów Twojej rodziny.

  Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
  • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

  Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

  • pierwszego i jedynego w rodzinie;
  • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
  • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

  Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

  Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

  Abyś mógł skorzystać z dofinansowania, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych (link do strony zewnętrznej) albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu  dziennych opiekunów (link do strony zewnętrznej). Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu musisz przekazać dane swoje i Twojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

  Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

  Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

  ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

  Jeżeli rodzic lub opiekun chce otrzymać takie dofinansowanie musi złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną.   

 • Składając Wniosek przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

  • Wnioski dostępne są bezpłatnie po zalogowaniu do systemu eBankNet.
  • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
  • Po zalogowaniu do systemu eBankNet, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku . Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

  Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem Infolinii Banku.

  Przypominamy, że w związku ze składaniem wniosków Rodzina 500+, Dobry Start, dofinansowanie "żłobkowe" bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

 • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 800+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Ślaskim Banku Spółdzielczym "Silesia" w Katowicach – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej eBankNet, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Ślaskim Banku Spółdzielczym "Silesia" w Katowicach.

  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia w ramach rządowych programów pomocowych znajdziesz po zalogowaniu do systemu eBankNet, w zakładce Wnioski eximee. Lista wniosków wyświetla się po zatwierdzeniu danych osobowych kodem autoryzacyjnym z smsa.
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejinstrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
   • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
   • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
Znajdziesz nas też tutaj