Skip to main content
 • FATCA

FATCA

 • Co to jest FATCA?

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).
Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Uwaga: obowiązek przekazywania przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych!

Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

 • Jaki jest cel FATCA?
 1. Podstawowymi celami FATCA są:
  zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
 2.  umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
 3. ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.
 • Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 07.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA).
Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 09.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa weszła w życie 1.12.2015 r.

 • Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidualny/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r. Oświadczenie FATCA zobowiązani są złożyć wszyscy Klienci, którzy zawarli z Bankiem umowy rachunków od dnia 1.07.2014r., z wyłączeniem Klientów indywidualnych, na rachunkach których łączna wartość salda na dzień 1.12.2015r. nie przekroczyła wartości 50 tys. USD.

 • Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:

 1. przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
 2. przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
 3. terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.
 • Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach to oświadczenie FATCA. Doradca Klienta poprosi o wypełnienie poniższego oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.

 • Oświadczenie dla Klienta indywidualnego do pobrania TUTAJ
 • Oświadczenie dla Klienta instytucjonalnego do pobrania TUTAJ
 • W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

 • Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.

Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA? 

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach o takiej zmianie.

 • Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat FATCA?

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszych placówek (lista placówek dostępna pod linkiem: Nasze placówki.
________________________________________

Informacja na temat statusu Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach w rozumieniu amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Foreign Account Tax Compliance Act (ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, dalej ,,FATCA”), ma na celu zobligowanie wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (w tym Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach) prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym (Internal Revenue Service - Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych, dalej IRS) informacji dotyczących tych rachunków, pod rygorem obciążenia 30% podatkiem wszystkich płatności dokonywanych na rzecz Banku (oraz jego klientów) mających swe źródło w USA.

W celu uniknięcia sankcji obciążenia podatkiem klientów Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach oraz wywiązania się z obowiązków nałożonych na Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach na mocy Umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA), Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach został zarejestrowany na portalu IRS, pod następującymi danymi: Slaski Bank Spółdzielczy SILESIA, GIIN – 2UKDZ5.99999.SL.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach z chwilą wejścia w życie przepisów implementujących ustawodawstwo FATCA w Polsce, rozpocznie procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania klientów spełniających przesłanki FATCA. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach jest w pełni bezpieczne i korzystne, również dla klientów zagranicznych.

Tekst IGA PL
Tekst IGA ANG

Niniejsza wiadomość odzwierciedla aktualny status Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

Znajdziesz nas też tutaj