Gwarancje De Minimis

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP stawka opłaty prozizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 30 czerwca 2022 roku wynosi 0%.
 
 
 
 
gwarncja
Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Co to jest gwarancja?

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli Kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej, jednak podlega ona monitorowaniu.
Pomoc de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele. Podlega ona sumowaniu i posiada ustalone dopuszczalne pułapy wartości.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR lub 100 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.
Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy,
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Uwaga: Jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Również  całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku/Zrzeszenia nie może być wyższe niż 3,5 mln zł.

Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją de minimis:
Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:
 • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
 • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • spłatę kredytu obrotowego w innym banku (nie jest możliwe spłacenie kredytu w ramach jednego banku, kredytem zabezpieczonym gwarancją de minimis).
  Kredyt obrotowy może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.
Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych np.:
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

Wyłączenia celowe:
Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym;
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku;
 • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • inwestycje kapitałowe;
 • zakup instrumentów finansowych;
 • zakup wierzytelności;
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Ślaskim Banku Spółdzielczym "Silesia" w Katowicach procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank  podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go gwarancją de minimis.

Zapraszamy do naszych placówek!

Silesia Bank zapewnia profesjonalną obsługę i pomoc przy załatwianiu formalności. Nasi doradcy udzielą dalszych, szczegółowych informacji w zakresie kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis.

Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego

Telefon: +48 32 358 97 27 - 29
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.