Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy – rachunek bankowy służący do rozliczeń pieniężnych. Wynikają one z umowy powierniczej, zawartej pomiędzy Powiernikiem Powierzającym.

W ramach umowy rachunku powierniczego Bank przechowuje pieniądze wpłacone przez Powierzającego do momentu, aż Powiernik spełni określone między stronami warunki umowy powierniczej, a wtedy - na mocy postanowień umowy rachunku  - wypłaca Powiernikowi.

Rachunek powierniczy prowadzony jest w oznaczonym czasie, niezbędnym do realizacji postanowień umowy powierniczej. Stronami umowy rachunku powierniczego jest Bank i Powiernik.

Zawarcie umowy powierniczej z "datą pewną" powoduje:

  • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego (Powiernikowi)
  • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z masy upadłościowej

Zalety rachunku powierniczego:

  • zabezpieczenie stron transakcji przed niewywiązaniem się jednej ze stron z warunków umowy
  • wzrost wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych
  • bezpieczeństwo przepływu należności za zrealizowanie zobowiązań określonych w umowie
  • ścisłą kontrolę wydatkowanych środków pieniężnych

Warunki otwierania i prowadzenia rachunku powierniczego są każdorazowo ustalane indywidualnie.