Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy w skrócie PRP – to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich, jako rachunek indywidualny, z możliwością dostępu do karty debetowej oraz bankowości elektronicznej.

PRP może otworzyć każdy, kto nie posiada w innym banku, lub SKOK, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej. Rachunek otworzyć można jedynie w placówkach Bank na pisemny Wniosek Klienta.

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia:

1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,

2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich,

 • w placówce Banku w godzinach pracy placówki,
 • w bankomacie przy użyciu karty płatniczej ,
 • przy użyciu terminala płatniczego i karty płatniczej (manualna wypłata np. na Poczcie),

3. wykonywanie na terytorium  państw członkowskich transakcji płatniczych , w szczególności:

 • w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze,
 • w placówce banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • w przypadku transakcji płatniczych z wykorzystaniem karty płatniczej PRP zapewnia także możliwość  dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty
 • możliwość rozliczania przez bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej,  powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku
W ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego brak możliwości:
 • prowadzenia rachunku jako "wspólny",
 • przyznania kredytu w rachunku,
 • wykonywania transakcji płatniczych poza państwami członkowskimi,
 • wydania karty debetowej Pełnomocnikowi do rachunku,
 • dostępu do bankowości internetowej Pełnomocnikowi do rachunku,
 • otwarcia konta oszczędnościowego "Oszczędne Konto".

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jako rachunek nieoprocentowany.

Szczegóły dotyczące opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie PRP znajdują się w dokumentach:

Wniosek o Pakiet Podstawowy Rachunek Płatniczy należy składać osobiście w placówkach Banku. Maksymalny termin rozpatrzenia kompletnego Wniosku wynosi 10 dni roboczych.

Bank ma prawo odmówić zawarcia Umowy o Pakiet PRP, m.in. jeżeli w wyniku zapytania do Centralnej Informacji o rachunkach, uzyska pozytywną informację o posiadaniu rachunku przez Wnioskującego.