Rozporządzenie BMR

W związku z wdrożeniem przez nasz Bank Rozporządzenia BMR dotyczącego wskaźnika referencyjnego (WIBOR), w oparciu o który ustalane jest oprocentowanie zmienne Państwa kredytu, proponujemy Państwu zawarcie bezpłatnego aneksu, w którym ustalimy, co stanie się z oprocentowaniem Państwa kredytu, jeżeli dojdzie do istotnej zmiany sposobu wyznaczania tego wskaźnika lub zaprzestania jego publikowania. W przypadku chęci zawarcia takiego aneksu, prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

Czym są wskaźniki referencyjne?

Są to wskaźniki, takie jak np. WIBOR, stosowane są na rynkach finansowych, na podstawie których banki obliczają oprocentowanie np. kredytów lub lokat. Wskaźniki opracowywują niezależni od banków administratorzy zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane, zewnętrzne dane. Wartość wskaźnika referencyjnego jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Nasz Bank stosuje wskaźniki referencyjne z grupy wskaźników WIBOR – są to wskaźniki opracowywane i publikowane przez administratora, którym jest GPW Benchmark S. A. pozostający pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźników dostępne są na stronie ich administratora: https://gpwbenchmark.pl

Ze stosowaniem wskaźników referencyjnych wiążą się ryzyka, m. in.:

  • administrator wskaźnika może wprowadzić zmiany w metodzie jego opracowywania,
  • administrator wskaźnika może zaprzestać jego opracowywania w sposób trwały lub czasowy.

Ryzyka te są niezależne od Banku, ale Bank musi być przygotowany do wykonania umowy w sytuacji, gdy te ryzyka się spełnią. To, co stanie się z Państwa umową kredytową w przypadku wprowadzenia istotnych zmian sposobu wyznaczania wskaźnika referencyjnego lub w przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, powinno wynikać z umowy, dlatego też zalecamy Państwu zawarcie aneksu wdrażającego postanowienia umowne regulujące te kwestie.

Możliwe jest też, że nowy wskaźnik referencyjny zostanie wyznaczony przez instytucje publiczne – Rozporządzenie BMR uprawnia Komisję Europejską lub krajowy organ do wyznaczenia tzw. zamiennika dla znikającego wskaźnika, jednak obecnie zamiennik taki nie został wyznaczony w stosunku do WIBOR-u.

Czym jest i co zmieniło Rozporządzenie BMR?

Na skutek doświadczeń kryzysu finansowego lat 2008 – 2009 Komisja Europejska opracowała standard wyliczania i stosowania wskaźników referencyjnych, który został wdrożony w ramach Rozporządzania BMR.

Rozporządzenie BMR – pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 z późniejszymi zmianami

 

Rozporządzenie BMR ma na celu wprowadzenie bardziej rzetelnych, wiarygodnych i przejrzystych zasad opracowywania i stosowania wskaźników referencyjnych – w związku z tym określa m. in. obowiązki i zasady działania administratorów oraz podmiotów, które przekazują administratorom dane do wyliczenia wskaźników. Aby wskaźnik referencyjny mógł być stosowany w umowie kredytu, musi być spełniony szereg warunków, m. in. jego administrator musi zapewnić zgodność wskaźnika z Rozporządzeniem BMR, administrator wskaźnika musi posiadać zezwolenie odpowiedniego organu (w Polsce – Komisji Nadzoru Finansowego) oraz musi opracować, ujawnić i powinien aktualizować, w zależności od potrzeby, metodologię wyznaczania wskaźnika referencyjnego.

Co się zmieni w mojej umowie po zawarciu aneksu?

Sposób obsługi Państwa umowy kredytu po podpisaniu aneksu nie zmieni się. Spłata kredytu powinna być realizowana, jak dotychczas, w sposób określony w umowie. Aneks wprowadzi zasady, według których będziemy postępować na wypadek istotnej zmiany sposobu opracowywania wskaźnika referencyjnego mającego zastosowanie do Państwa umowy lub na wypadek zaprzestania jego opracowywania.

Co się stanie, jeżeli nie zawrę aneksu?

Jeżeli nie dojdzie do istotnej zmiany sposobu wyznaczania ani nie dojdzie do zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego mającego zastosowanie w Państwa umowie, to nic się nie stanie, jeżeli jednak dojdzie do jednej z tych sytuacji, mogą powstać wątpliwości co do sposobu wykonania Państwa umowy kredytu, co może utrudnić jej dalsze niezakłócone wykonywanie – dlatego też zalecamy Państwu zawarcie odpowiedniego, bezpłatnego aneksu.