Kredyt mieszkaniowy

 • Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 3M przeznaczony jest na cele mieszkaniowe.

  • w złotówkach
  • do 20 lat kredytowania

  W przypadku ekspozycji kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości, w postaci finansowania nakładów na dom mieszkalny, okres kredytowania może być wydłużony do lat 25.

  Kredyt mieszkaniowy przeznaczony jest na:

  • zakup działki budowlanej;
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym: 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, 3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego, np. dewelopera: 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego, np. dewelopera jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.
 • Oprocentowanie:

  Kredyt na cele mieszkaniowe do 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

  - LTV do 50% WIBOR 3M + marża 2,40 p.p.
  - LTV tdowyżej 50% do 70% WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.
  - LTV tdowyżej 70% do 80% WIBOR 3M + marża 2,60 p.p.

  Kredyt na cele mieszkaniowe powyżej 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

  - LTV do 50% WIBOR 3M + marża 2,20 p.p.
  - LTV powyżej 50% do 70% WIBOR 3M + marża 2,30 p.p.
  - LTV powyżej 70% do 80% WIBOR 3M + marża 2,40 p.p.

  Udzielenie kredytu oraz ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

 • Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o stopę referencyjną WIBOR 3M, na zakup lokalu mieszkalnego. Kalkulacja została sporządzona na dzień 30 listopada 2022r.

  1.     Cel kredytu: zakup lokalu mieszkalnego
  2.     Wartość lokalu mieszkalnego: 375 000,00 PLN
  3.     Kwota kredytu: 300 000,00 PLN
  4.     Okres kredytu: 240 miesięcy
  5.     Oprocentowanie kredytu: zmienne 9,41%, stanowiące sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M (7,21 p.p. na dzień 30.09.2022r.) i stałej w całym okresie kredytowania marży Banku wynoszącej 2,20 p.p., na którą składa się: bazowa marża 2,40 p.p. pomniejszona o 0,10 p.p. z tytułu posiadania rachunku ROR z deklarowanym wpływem 2000,00 PLN i o 0,10 p.p. z tytułu objęcia kredytowanej nieruchomości ubezpieczeniem z oferty Banku
  6. Prowizja: 1,25%: 3 750,00 PLN
  7. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 80%
  8. Płatny w 240 miesięcznych równych (annuitetowych) ratach. 239 rat w wysokości 2 780,03 PLN i ostatnia 240 rata w wysokości  3 019,21 PLN.
  9. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych z oferty Banku wynosi 5080,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości 254,00 PLN.
  10. Inne koszty:
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN
  • koszt prowadzenia rachunku ROR w całym okresie kredytowania: 1 632,00 PLN w tym: opłata za prowadzenie ROR 0,00 PLN, opłata za posiadanie systemu bankowości internetowej 0,00 PLN, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej 0,00 PLN, 6 SMS autoryzacyjnych 1,80 PLN (średnia ilość wykonywanych operacji wymagających autoryzacji SMS - 0,30 PLN za 1 SMS), miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej 5,00 PLN

  Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

  1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 10,40%
  2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 300 000,00 PLN
  3. Całkowity kwota do zapłaty: 678 287,38 PLN
  4. Całkowity koszt kredytu: 378 287,38 PLN na co składają się:
  • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
  • prowizja za udzielenie kredytu: 3 750,00 PLN
  • odsetki: 367 446,38 PLN
  • koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 30.11.2022r.: 5 080,00 PLN
  • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN
  • koszt prowadzenia rachunku ROR w całym okresie kredytowania: 1 632,00 PLN

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny lokalu mieszkalnego (operatu szacunkowego), gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta

  Ryzyko zmiennej stopy procentowej

  Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. Zmiana stopy referencyjnej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

 • Obowiązkowym ubezpieczeniem do kredytu mieszkaniowego jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń we współpracy z firmą Generali T.U. S.A. Możliwe jest również zawarcie polisy z innym ubezpieczycielem, akceptowanym przez Bank, pod warunkiem spełnienia minimalnych kryteriów ochrony ubezpieczeniowej.