• Kredyt mieszkaniowy w Promocji Urodzinowej!

  Kredyt mieszkaniowy w Promocji Urodzinowej!

  W ramach "Promocji Urodzinowej" do końca roku obniżamy marżę i zerujemy prowizję!

  POMOCJA URODZINOWA!

  Do końca roku obniżamy marżę i zerujemy prowizję!

  facebook kredyt mieszkaniowy urodziny

   

  Korzyści

  Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem zmiennym lub okresowo-stałym przeznaczony jest na cele mieszkaniowe.

  • w złotówkach
  • do 20 lat kredytowania

  W przypadku ekspozycji kredytowych związanych z finansowaniem nieruchomości, w postaci finansowania nakładów na dom mieszkalny, okres kredytowania może być wydłużony do lat 25.

  Kredyt mieszkaniowy przeznaczony jest na:

  zakup działki budowlanej;
  zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;
  wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
  inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym: 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, 3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego, np. dewelopera: 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego, np. dewelopera jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
  refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

  Przydatne informacje

  Oprocentowanie zmienne

  Oprocentowanie:

  Kredyt na cele mieszkaniowe do 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

  - LTV do 50%

  WIBOR 3M + marża 2,20 p.p.

  - LTV tdowyżej 50% do 70%

  WIBOR 3M + marża 2,30 p.p.

  - LTV tdowyżej 70% do 80%

  WIBOR 3M + marża 2,40 p.p.

  Kredyt na cele mieszkaniowe powyżej 150 000,00 zł. dla kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ( LTV):

  - LTV do 50%

  WIBOR 3M + marża 2,00 p.p.

  - LTV powyżej 50% do 70%

  WIBOR 3M + marża 2,10 p.p.

  - LTV powyżej 70% do 80%

  WIBOR 3M + marża 2,20 p.p.

  Udzielenie kredytu oraz ostateczna wysokość oprocentowania zależeć będzie od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego, wysokości wkładu własnego, celu kredytowania oraz historii kredytowej.

   

  UWAGA!

  W ramach "Promocji Urodzinowej" do końca roku obniżamy marżę o 0,2 p.p.

  Oprocentowanie okresowo-stałe

  W celu ograniczenia ryzyka zmiany stopy procentowej, Bank posiada w ofercie kredyt mieszkaniowy z okresowo - stałą stopą procentową przez okres 5 lat. Oznacza to, że w tym okresie, oprocentowanie kredytu nie ulegnie zmianie, a tym samym nie ulegnie zmianie wysokość rat.


  W okresie pierwszych 60 miesięcy, w których obowiązuje okresowo stała stopa procentowa jako formuła oprocentowania kredytu, nie można dokonać zmiany oprocentowania na oprocentowanie zmienne.

  Zanim skończy się pierwszy okres kredytowania ze stałym oprocentowaniem, Bank przekaże propozycję oprocentowania stałego kredytu na kolejne 60 miesięcy.

  Brak akceptacji przedstawionej oferty, spowoduje automatyczną zmianę formuły oprocentowania na oprocentowanie zmienne, zgodnie z zapisami Umowy Kredytowej.

  Minimalny okres kredytowania w oparciu o stałą stopę oprocentowania to 60 miesięcy tj. 5 lat.

  Bank ustala wysokość oprocentowania okresowo-stałego kredytu w cyklach tygodniowych.

  Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem zmiennym

  Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, na zakup lokalu mieszkalnego. Kalkulacja została sporządzona na dzień 05-07-2023 przy założeniu WIBOR 3M z dnia 30-06-2023 w wysokości 6,90, z zastosowaniem „Promocji Urodzinowej”

  1. Cel kredytu : zakup lokalu mieszkalnego
  2. Wartość lokalu mieszkalnego: 375 000,00 PLN
  3. Kwota kredytu: 300 000,00 PLN
  4. Okres kredytu: 240 miesięcy
  5. Oprocentowanie kredytu: zmienne 8,90%, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M (6,90 p.p. ) i marży Banku wynoszącej 2,0 p.p., na którą składa się marża w wysokości 2,20 p.p. pomniejszona o 0,20 p.p. w ramach „Urodzinowej Promocji”
  6. Prowizja 0%: 0,00 PLN w ramach "Promocji Urodzinowej"
  7. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 80%
  8. Płatny w 240 miesięcznych równych (annuitetowych) ratach. 239 rat w wysokości 2 681,77 PLN i ostatnia 240 rata w wysokości 2 685,00 PLN.
  9. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Generali Mój Dom (z oferty Banku) wynosi 3 660,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości 183,00 PLN.
  10. Inne koszty:
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN

   

  Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

  1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 9,46%
  2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 300 000,00 PLN
  3. Całkowita kwota do zapłaty: 647 307,03 PLN
  4. Całkowity koszt kredytu: 347 307,03 PLN na co składają się:
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 PLN w ramach "Promocji Urodzinowej"
   • odsetki: 343 628,03 PLN
   • koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 05-07-2023.: 3 660,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN

  Ryzyko zmiennej stopy procentowej

  Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. Zmiana stopy referencyjnej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

  Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo-stałym

  Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego w PLN z oprocentowaniem okresowo-stałym na zakup lokalu mieszkalnego. Kalkulacja została sporządzona na dzień 05-07-2023 przy założeniu stawki WIBOR 3M z dnia 30-06-2023 w wysokości 6,90%

  1. Cel kredytu : zakup lokalu mieszkalnego
  2. Wartość lokalu mieszkalnego: 375 000,00 PLN
  3. Kwota kredytu: 300 000,00 PLN
  4. Okres kredytu: 240 miesięcy
  5. Oprocentowanie kredytu: okresowo-stałe 8,44% przez okres pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne 9,10%, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M (6,90p.p. ) i marży Banku wynoszącej 2,2 p.p.
  6. Prowizja 0%: 0,00 PLN w ramach "Promocji Urodzinowej"
  7. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości lokalu mieszkalnego): 80%
  8. Płatny w 240 miesięcznych równych (annuitetowych) ratach. 60 rat w wysokości 2 593,82 PLN, następnie 179 rat w wysokości 2 696,97 PLN i ostatnia 240 rata w wysokości 2 697,49 PLN.
  9. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych Generali Mój Dom (z oferty Banku) wynosi 3 660,00 PLN płatny w rocznych składkach w wysokości 183,00 PLN.
  10. Inne koszty:
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN

   

  Biorąc pod uwagę powyższe założenia:

  1. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi: 9,29%
  2. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów: 300 000,00 PLN
  3. Całkowita kwota do zapłaty: 644 763,33 PLN
  4. Całkowity koszt kredytu: 344 763,33 PLN na co składają się:
   • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN
   • prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 PLN w ramach "Promocji Urodzinowej"
   • odsetki: 341 084,33 PLN
   • koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego według stawek z dnia 05-07-2023r.: 3 660,00 PLN
   • koszt podatku PCC z tytułu ustanowienia hipoteki: 19,00 PLN

   

  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia  kosztu wyceny lokalu mieszkalnego (operatu szacunkowego), gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.

  Ubezpieczenie

  Obowiązkowym ubezpieczeniem do kredytu mieszkaniowego jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń we współpracy z firmą Generali T.U. S.A. Możliwe jest również zawarcie polisy z innym ubezpieczycielem, akceptowanym przez Bank, pod warunkiem spełnienia minimalnych kryteriów ochrony ubezpieczeniowej.

  Centrala Banku

  40-064 Katowice, ul. Kopernika 5
  Godziny otwarcia:od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 17:00
  Telefon: +48 32 358 97 00, 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa Klienta

  Telefon: +48 32 358 97 12 - 15
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Kredyty detaliczne

  Telefon: +48 32 358 97 21 - 22
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego

  Telefon: +48 32 358 97 27 - 29
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wsparcie informatyczne

  Telefon: +48 32 358 97 41, +48 32 358 97 42, +48 34 329 83 37

  Reklama i marketing

  Telefon: +48 32 358 97 68
  Mobilny: +48 786 864 453
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Oddział Chorzów
  41-500 Chorzów, ul. Żeromskiego 4
  Telefon: +48 32 241 67 72,    +48 32 249 27 44

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.15 - 15.45
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.15 - 15.45
  Czwartek 9.30 - 17.00
  Piątek 8.15 - 15.45
  Oddział Imielin
  41-407 Imielin, ul. Imielińska 83a
  Tel.:  +48 32 225 60 18 lub +48 32 225 57 03
  Tel. kom.:  +48 503 063 574

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 9.45 - 17.00
  Wtorek 8.00 - 15.15
  Środa 9.45 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.15
  Piątek 8.00 - 15.15
  Filia Ligota
  40-719 Katowice - Ligota, ul. Zadole 24-26
  Telefon: +48 32 204 63 95

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.00 - 15.30
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 9.30 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.30
  Piątek 8.00 - 15.30
  Filia Nikiszowiec
  40-423 Katowice - Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia 4
  Telefon: + 32 353 40 04     lub   +48 32 353 40 05

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.00 - 15.30
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 9.30 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.30
  Piątek 8.00 - 15.30
  Filia Piotrowice
  40-645 Katowice - Piotrowice, ul. Łętowskiego 32b
  Telefon: +48 32 202 54 64

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.00 - 15.30
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 9.30 - 17.00
  Czwartek 8.00 - 15.30
  Piątek 8.00 - 15.30
  Oddział Zawiercie
  42-400 Zawiercie, al. Sikorskiego 26
  Telefon:   +48 32 672 29 43

  zTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 9.30 - 17.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.30 - 16.00
  Czwartek 8.30 - 16.00
  Piątek 8.30 - 16.00
  Filia Poręba
  42-480 Poręba, ul. Chopina 2/3
  Telefon: +48 32 677 12 39,   +48 32 677 21 71

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 9.30 - 17.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.15 - 15.45
  Czwartek 8.15 - 15.45
  Piątek 8.15 - 15.45
  Filia Ogrodzieniec

  42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25

  Telefon:   +48 32 673 20 67

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Praca Filii w okresie od 12.06.2023r. do 31.12.2023r.:

  • poniedziałki, od 8:10 do 16:30
  • czwartki, od 7:40 do 15:00

  W pozostałe dni tygodnia zapraszamy do Oddziału w Zawierciu.

  Oddział Kłomnice
  42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 32
  Telefon:  +48 34 329 83 37

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  od poniedziałku do piątku,  od  7:30 do 15:00

  Wsparcie informatyczne

  Telefon: +48 34 329 83 37
  Oddział Kęty

  32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16

  ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

  Telefon:  33 844 85 00,    33 844 85 10,   33 844 85 08

  KREDYTY DETALICZNE

  Telefon: 33 844 85 10

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  GODZINY OTWARCIA:

  Poniedziałek 8.30 - 16.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.30 - 16.00
  Czwartek 9.30 - 17.00
  Piątek 8.30 - 16.00
  Filia Nowa Wieś
  32-651 Nowa Wieś, ul. Oświęcimska 52A
  Telefon:   +48 33 845 05 44

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek 7.30 - 15.00
  Wtorek 9.30 - 17.00
  Środa 8.30 - 16.00
  Czwartek 9.30 - 17.00
  Piątek 8.30 - 16.00
  Znajdziesz nas też tutaj