Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. 2009,  Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad:

1) Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

a) osoby fizyczne;

b) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;

c) jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

2) W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej – deponentem jest ta spółka;

3) W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej (rachunek wspólny dla wspólników spółki cywilnej) – deponentem jest każdy ze wspólników w granicach określonych    w umowie, a w przypadku braku postanowień w tej kwestii – w częściach równych;

4) Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych  100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji,  tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 

5) Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

6)  W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.

7)     Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności,  w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

8) Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki: 

a) banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,

b) Skarb Państwa,

c) Spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

d) spółki w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

e) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji,  w rozumieniu ustawy  o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

f) narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,

g) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

h) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji  i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

i) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

j) osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które    w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

k) członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

l) dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji.

9) Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

 

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl

Kursy walut

Kursy walut2018-01-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0364
1 USD3.2963
1 CHF3.4095
1 GBP4.5577
więcej