Program aktywizacji zawodowej małżonek i członków rodzin pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego SA

Program Aktywizacji Zawodowej Małżonek i Członków Rodzin Pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

Na mocy porozumienia podpisanego 25 lipca 2012 roku przez Katowicki Holding Węglowy S.A., Fundację Rodzin Górniczych, Spółkę Szkoleniową spółkę z o.o.  oraz Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach ruszył Projekt: „Aktywizacji zawodowej wdów  i członków rodzin górników, którzy stracili życie w wypadkach przy pracy  w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.”. Projekt jest skierowany do wdów ,członków rodzin (tj. córka lub syn) po pracownikach kopalń wchodzących w skład KHW S.A. od momentu jego powstania, którzy zginęli na stanowiskach pracy ,względnie zgon nastąpił w wyniku uznania bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego z zaistniałym zdarzeniem wypadkowym. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek rodziny wymagane będzie złożenie przez wdowę pisemnego oświadczenia o nie przystępowaniu do niniejszego Projektu.   Procedura kwalifikacji wniosków będzie uwzględniała sytuację materialną i rodzinną osób zainteresowanych kredytem, doświadczenie osób podejmujących działalność biznesową, gospodarczą.  Pomoc finansowa w postaci kredytu preferencyjnego przeznaczona będzie na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub rozwinięcie już istniejącej firmy. 

Na każdym etapie przygotowania niezbędnych dokumentów Wnioskodawcom pomagać będą pracownicy SILESIA BANKWarunki kredytowe:

 • maksymalna kwota:                                     50.000,00 zł
 • oprocentowanie:                                          stałe, 3%
 • prowizja:                                                     brak
 • maksymalny okres kredytowania                  60 miesięcy
 • z możliwością:
 1. 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 2. zwiększenia maksymalnej kwoty kredytu do kwoty 75.000,00 zł jeśli będzie      ona stanowić mniej niż 50% całości zaangażowania w przedsięwzięcie
 3. umorzenia ¼ kwoty kredytu w przypadku terminowej spłaty ¾ kwoty udzielonego kredytu i prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 3 lata od momentu podpisania umowy kredytowej

 

O drodze uzyskania kredytu

Aby przystąpić do programu należy:

 • złożyć wniosek o objęcie programem w Centrum Usług Wspólnych KHW S.A.
 • wziąć  udział w szkoleniu organizowanym przez Spółkę Szkoleniową
 • założyć działalność gospodarczą
 • założyć w Silesia Banku rachunek bieżący
 • złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami

 

O zabezpieczeniu kredytu

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Silesia Bank
 • umowa zawarta z Fundacją Rodzin Górniczych o złożeniu kaucji środków pieniężnych
 • ubezpieczenie kredytu

 

O szkoleniu 

Szkolenie Wnioskodawców obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • procedura złożenia wniosku kredytowego – przygotowanie wniosku kredytowego, wymagane dokumenty
 • przygotowanie biznesplanu na formularzu bankowym
 • przygotowanie dokumentów i procedura rejestracji działalności gospodarczej
 • podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zasad księgowych, obowiązków wobec US i ZUS, fakturowania
 • zagadnienia prawne z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 

Na każdym etapie przygotowywania niezbędnych dokumentów Wnioskodawcom pomagać będą pracownicy Silesia Banku.

 

O warunkach udzielenia kredytu

Kredyt może być udzielony po spełnieniu następujących warunków:

 • Wnioskodawca spełnia kryteria objęcia Projektem aktywizacji, co potwierdza Fundacja Rodzin Górniczych  przekazując zakwalifikowany wniosek
 • Wnioskodawca posiada zdolność kredytową oraz wiarygodność kredytową potwierdzoną przez sprawdzenie w BIK i KRD
 • Wnioskodawca złoży wymagane dokumenty – wniosek, biznesplan na druku bankowym
 • Wnioskodawca zawrze z Silesia Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego, umowę kredytu oraz dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem kredytu
 • Wnioskodawca przedstawi umowę w zakresie udzielenia zabezpieczenia przez Fundację Rodzin Górniczych oraz złoży weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • Wnioskodawca odbędzie szkolenie w zakresie objętym szkoleniem

 

Kontakt

Dział Handlowo-Marketingowy Silesia Banku:

- Teresa Kaczyńska                 tel. 32 358 98 25, 502 309 643

- Lucyna Bigielmajer                tel. 506 087 888

 

oraz pozostali pracownicy Silesia Banku w:

Centrali

Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach

Ul. Kopernika 5, 40-064 Katowice

tel. + 48 32 358 98 00

fax + 48 32 358 98 11

 

Oddziałach

Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach

ul. Żeromskiego 4, 41-500 Chorzów

tel. + 48 32 241 67 72

fax + 48 32 249 27 44

 

ul. Imielińska 83 a, 41-407 Imielin

tel. + 48 32 225 60 18, 225 57 03

fax + 48 32 225 57 04

 

Centrum Usług Wspólnych KWH SA

ul. Karolinki 1
40-467 Katowice


kancelaria:
tel.                          +48 32 420 41 00
fax                          +48 32 420 41 01
sekretariat:
tel.                          +48 32 420 40 83
fax                          +48 32 420 40 01

Kursy walut

Kursy walut2018-08-17 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1752
1 USD3.6690
1 CHF3.6556
1 GBP4.6517
więcej