Lokaty Drapieżne 6

Warunki otwierania i prowadzenia promocyjnych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych „Drapieżne  6”

Lokata z oprocentowaniem 2,25%

 • Kwota lokaty  -  od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł ( min 5 000, max 50 000)
 • Okres lokowania – 6 miesięcy
 • Oprocentowanie – stałe, w wysokości 2,25% w skali roku

Lokata z oprocentowaniem 1,85%

 • Kwota lokaty  -  od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł ( min 5 000, max 50 000)
 • Okres lokowania – 6 miesięcy
 • Oprocentowanie – stałe, w wysokości 1,85% w skali roku

Okres umowny:

 1. Okres umowny lokat rozpoczyna się od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek lokat.
 2. Koniec okresu umownego następuje po upływie sześciu miesięcy kalendarzowych od dnia wpłaty środków na rachunek lokat.
 3. Gdy koniec okresu umownego lokat przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku, to wypłata środków  z lokat może nastąpić w pierwszym dniu roboczym dla Banku, następującym po zakończeniu okresu umownego.
 4. Lokaty mają charakter nieodnawialny.
 5. Po upływie okresu umownego kapitał lokat wraz z odsetkami zostanie automatycznie przeksięgowany na sześciomiesięczną, odnawialną lokatę STANDARD, o stałej stopie procentowej.

Oprocentowanie i odsetki:

 1. Lokaty ”Drapieżne 6” oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 2,25% i 1,85% w skali rocznej.
 2. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

Zerwanie lokat:

W przypadku zerwania lokat przed terminem umownym Posiadaczowi przysługują odsetki w wysokości określonej w „Tabeli Oprocentowania rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych” ( na dzień  26.04.2017r. 0,10%).

Dodatkowe warunki:

Lokaty zakładane są wyłącznie w placówkach Banku - brak możliwości zakładania w bankowości elektronicznej.

Jeden Klient (Modulo) może mieć łącznie lokat „Drapieżne 6” na maksymalną kwotę 100 000,00 zł, przy czym maksymalna łączna kwota lokat zarówno dla oprocentowania 2,25% jak i 1,85% nie może być wyższa niż 50 000,00 zł dla każdego rodzaju. Jednocześnie każda z lokat nie może być założona  na kwotę niższą niż 5 000,00 zł. Oznacza to, że w okresie trwania promocji,Klient może założyć kilka lokat, aż do osiągnięcia łącznej kwoty 50 000,00 zł. dla oprocentowania 2,25% i kilka lokat, aż do osiągnięcia łącznej kwoty 50 000,00 zł. dla oprocentowania 1,85%.

Okres obowiązywania:       od dnia 08 maja 2017r. do dnia 30 września 2017r.*

Warunki otrzymania upominku („Nagrody”):

Klient (Modulo), który w okresie promocji skorzysta z obydwu produktów depozytowych jest uprawniony do otrzymania upominku („Nagrody”) w formie 2 biletów (1 normalny i 1 ulgowy) do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego**.

Klient (Modulo) jest uprawniony do otrzymania tylko jednego upominku („Nagrody”).

Klient może skorzystać tylko z jednego, wybranego produktu depozytowego, ale bez możliwości otrzymania upominku („Nagrody”) w formie zestawu biletów.

Upominki („Nagrody”) w ramach oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku rezygnacji z biletów Klient nie otrzyma równowartości w formie pieniężnej.

Bank przyjmuje skargi i reklamacje na warunkach określonych w zasadach rozpatrywania reklamacji, dostępnych na www.silesiabank.pl oraz w placówkach Banku.

*Bank zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania produktu, jak również do jego skrócenia  z zachowaniem 5  dniowego okresu wypowiedzenia.  

** Upominek („Nagroda”) w formie biletów do ZOO będą dostępne przez cały okres promocji lokat lub do wyczerpania ustalonej liczby zestawów biletów. Liczba biletów jest limitowana i wynosi 500 zestawów. Liczba zestawów biletów może zostać zwiększona w zależności od zainteresowania Klientów.

Kursy walut

Kursy walut2017-08-10 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1397
1 USD3.5278
1 CHF3.6291
1 GBP4.5608
więcej