Lokata promocyjna Spokojna 12

LOKATA PROMOCYJNA "SPOKOJNA 12 "

Kwota lokaty - od 5 000,00 zł do 100 000,00 zł ( min 5 000, max 100 000)
Okres lokowania – 12 miesięcy
Oprocentowanie – stałe, w wysokości 2,02% w skali roku


Okres umowny

1. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty.
2. Koniec okresu umownego następuje po upływie dwunastu miesięcy kalendarzowych od dnia wpłaty
środków na rachunek lokaty.
3. Gdy koniec okresu umownego lokaty przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku, to wypłata środków
z lokaty może nastąpić w pierwszym dniu roboczym dla Banku, następującym po zakończeniu okresu
umownego.
4. Lokata ma charakter nieodnawialny.
5. Po upływie okresu umownego kapitał lokaty wraz z odsetkami zostanie automatycznie przeksięgowany
na dwunastomiesięczną, odnawialną lokatę STANDARD, o zmiennej stopie procentowej.

Oprocentowanie i odsetki

1. Lokata ”Spokojna 12” oprocentowana jest według stałej stopy procentowej w wysokości 2,02% w skali
rocznej.
2. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

Zerwanie lokaty

W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym Posiadaczowi przysługują odsetki w wysokości
określonej w „Tabeli Oprocentowania rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo -
rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych” ( na dzień 04.07.2017 r. 0,10%).

Dodatkowe warunki

Lokata zakładana jest wyłącznie w placówkach Banku - brak możliwości zakładania w bankowości
elektronicznej. Jeden Klient (Modulo) może mieć łącznie lokat „Spokojna 12” na maksymalną kwotę
100 000,00zł, przy czym żadna z lokat nie może być założona na kwotę niższą niż 5 000,00 zł.
Oznacza to, że w okresie trwania promocji, Klient może założyć kilka lokat, aż do osiągnięcia łącznej
kwoty 100 000,00zł.

Okres obowiązywania lokaty „Spokojna 12” od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r.*

* Bank zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania produktu, jak również do jego skrócenia z zachowaniem 5 dniowego okresu wypowiedzenia.

Kursy walut

Kursy walut2017-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0692
1 USD3.4509
1 CHF3.4587
1 GBP4.5964
więcej